top of page

Integritetspolicy för S:t Aframs Vård, Tryckeri & Bokförlag AB (S:t Aframs Vårdcentral)

 

S:t Aframs Vårdcentral värnar din rätt till personlig integritet, därför har S:t Aframs Vårdcentral en integritetspolicy. I denna policy beskrivs hur vi hanterar personuppgifter som vi får del av när du kontaktat oss i egenskap av patient, arbetssökande eller annan egenskap.

S:t Aframs Vårdcentral är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:

Företagsnamn: S:t Aframs Vård, Tryckeri & Bokförlag AB

Besöksadress: Klockarvägen 92B, 151 62, Södertälje

E-post: info@staframsvc.se

Telefon: 08 550 106 10

Webbplats: www.staframsvc.se

 

 

Kort om lagar rörande detta avsnitt

 

År 1998 trädde Personuppgiftslagen (PuL) i kraft vars syfte var att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Dataskyddsdirektivet, de gemensamma regler som har beslutats inom EU, var det som Personuppgiftslagen byggdes på. Det vill säga att liknande skyddslagar har funnits i övriga EU-länder, vilket i sin tur underlättar flödet av information inom unionen.

Personuppgiftslagen ersattes sedan med dataskyddsförordningen (GDPR) den 25 maj 2018 som kompletteras av nationell lagstiftning. Den kompletterande lagstiftningen i Sverige sker bland annat genom den nya dataskyddslagen (SFS 2018:218) och en rad speciallagar som patientdatalagen (SFS 2008:355). S:t Aframs Vårdcentral följer även patientsäkerhetslagen (SFS 2010.659) och hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) samt föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen, exempelvis (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.

S:t Aframs Vårdcentral hör till hälso- och sjukvården där det redan finns, genom speciallagar, en väldigt hög skyddsnivå för dig som patient. Av den anledningen får GDPR en mindre effekt för just hälso- och sjukvården jämfört med andra verksamheter.

Den information som S:t Aframs Vårdcentral samlar om dig

 

Vi på S:t Aframs Vårdcentral tar emot, samlar in och lagrar all information du anger på vår webbplats eller tillhandahåller oss på något annat sätt. Det vill säga dina uppgifter kan komma att samlas in av oss genom bl.a. när du själv kontaktar oss och uppger personlig information, fyller i formulär på vår hemsida eller app, via telefon, när du mailar oss eller fyller i hälsodeklarationer. Information kan även samlas in från andra vårdgivare exempelvis genom remisser, utlåtanden, röntgenbilder osv.

 

Detta i syftet att:

  • Kunna tillhandahålla nödvändiga tjänster för våra patienter och upprätthålla en god och kontinuerlig kontakt;

  • Ge våra patienter löpande kundsupport och teknisk support;

  • Kunna kontakta våra patienter och kunder med allmänna eller personliga tjänsterelaterade meddelanden och ärenden;

  • Följa gällande lagar och förordningar.

 

S:t Aframs Vårdcentral hanterar dina personuppgifter med stöd i en av följande rättsliga grunder; avtal, lag eller föreskrift (rättslig förpliktelse), samtycke från patienter och andra människor vars personuppgifter hanteras av S:t Aframs Vårdcentral eller genom en intresseavvägning.

 

Ekonomiska transaktioner är exempel på vad som kan innehålla personuppgifter, såsom fakturor och inbetalningar. En hantering av denna typ lyder under bokföringslagen som också reglerar hur länge uppgifterna ska sparas. Övriga områden som dina personuppgifter kan förekomma inom är till exempel, nationella kvalitetsregister och uppgifter som används för att säkra S:t Aframs Vårdcentrals kvalitet.

 

Den rättsliga grunden intresseavvägning innebär att S:t Aframs Vårdcentral får behandla personuppgifter utan ditt samtycke, dock endast i vissa fall. Bara om S:t Aframs Vårdcentrals intressen väger tyngre än dina och behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet kan en intresseavvägning användas.

Om du söker ett arbete inom S:t Aframs Vårdcentrals verksamhet hanterar vi dina uppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att kunna genomföra en rekryteringsprocess.

Vi hanterar personuppgifter endast inom EU (Sverige) /EES (Norge).

Dina Hälsouppgifter

Vid utnyttjande av vårdgivande tjänster på S:t Aframs Vårdcentral behöver du ge oss information om dina personuppgifter. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lagar och föreskrifter om journalföring. Dina uppgifter hanteras alltså på samma sätt som när du besöker ett sjukhus eller en annan vårdcentral, det vill säga i enlighet med patientdatalagen och andra gällande lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Dina Rättigheter

 

Du har rätt att begära de uppgifter som S:t Aframs Vårdcentral har om dig, om du så önskar, vänd dig då till oss på S:t Aframs Vårdcentral per mail eller boka ett personligt möte om det skulle handla om känsligare information.

 

Du kan även begära borttag av dina uppgifter som finns samlade hos oss, om sådana finns. Dock inte uppgifter som vi måste spara av legala, säkerhets eller administrativa ändamål. S:t Aframs Vårdcentral kan dock fortfarande komma att skicka ut skicka ut nyhetsbrev via e-post till dig med allmänna råd till nytta för din hälsa eller för att erbjuda dig förmånliga villkor, detta genom, intresseavvägning, en annan laglig grund. Det är frivilligt och du kan när som helst avsluta prenumeration på nyhetsbrev eller dylikt genom att av prenumerera.

Hur dina Personuppgifter skyddas

 

Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder har vidtagits av S:t Aframs Vårdcentral i syftet att skydda dina personuppgifter från att försvinna, ändras eller utsätts för obehörig åtkomst.

Hur länge dina uppgifter sparas hos oss

 

Vi sparar dina uppgifter så länge vi anser det finns skäl eller avsikt kopplat till lagar kring detta och som legat till grund för insamling av personuppgifter av S:t Aframs Vårdcentral. De lagliga grunderna återfinns i den här integritetspolicyn, i GDPR och i andra gällande lagar i Sverige.

Cookies och Profilering

 

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i cookien för att följa hur användare surfar. Genom att använda hemsidan samtycker du till användning av cookies.

 

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.

En cookie omfattas av regleringen i lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) trots att den inte hör till personuppgifter. De krav på samtycke enligt lagen om elektronisk kommunikation ändrats till samma krav som återfinns i GDPR, detta genom en lagändring. Undantag från samtycke gäller då cookien används med nödvändighet för att det ska vara möjligt att tillhandahålla den funktion som du uttryckligen begär.

 

Bestämmelserna i GDPR om radering, begränsning, rättelse och skadestånd gäller även vid behandling av personuppgifter enligt lagen om elektronisk kommunikation.

 

S:t Aframs Vårdcentral använder inte information från cookies eller dina övriga personuppgifter för profilering, det vill säga varje form av automatisk (datoriserad) behandling av personuppgifter som består i att personuppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos dig. Vi tillämpar alltså inga generella beslut eller antaganden om egenskaper baserade på våra kunders personuppgifter, varken i automatiserad form eller manuellt.

Uppdatering av Integritetspolicy

 

Vi på S:t Aframs Vårdcentral förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy och våra rutiner. Ändringar och förtydliganden träder i kraft direkt efter att de publicerats på webbplatsen.

Integritetspolicy

bottom of page